SCAN

Cena adiktologie je jednodenní národní konference, kterou spolupořádá spolek SCAN společně s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.


Cena adiktologie má pro obor adiktologie symbolický význam. Jejím hlavním posláním je ocenit ty, kteří se nejvíce zasloužili o jeho rozvoj, zviditelnění, zásadním způsobem mu prospěli svojí klinickou či výzkumnou prací a odevzdali mu více, než jiní. Není tedy pouze jakousi „síní slávy“, je též lidským i profesním poděkováním těm, kteří oboru adiktologie věnovali a věnují své úsilí a tvrdou práci.


Adiktologie je oborem, který neměl jednoduchou cestu a pozici a přitom je to obor, který v moderní společnosti zasahuje obrovské množství lidí; návykové látky a zdraví škodlivé návyky často zásadním způsobem mění osudy mnoha jednotlivců i celých rodin či dokonce sociálních skupin.


Cenou adiktologie chceme osobnostem našeho oboru vyjádřit nejen dík za to, co pro ostatní dělali a dělají, ale i za jejich osobní postoje, názory a hodnoty, které prosazují a svojí prací vyjadřují. V tomto smyslu má Cena adiktologie být též určitou reflexí oboru samotného směrem dovnitř a má současně kolegům v jiných oborech i širší veřejnosti ukázat, koho a proč si v naší odborné obci vážíme a kam se jako obor vyvíjíme.


Cenu udělují společně Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, spolu se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.


Bližší informace o Ceně adiktologie a o konferenci lze nalézt na tomto odkazu