SCAN

 

pprch Miovsky small

Konference Primární prevence rizikového chování je ojedinělou akcí svého druhu v České republice. Jedná se tradičně o podzimní dvoudenní konferenci, která je určena pro velmi širokou cílovou skupinu zájemců – primárně zde najdou svá témata pedagogové, pedagogičtí pracovníci, vychovatelé, školní metodici prevence, psychologové. Obsahově nezapomíná ale ani na další profesionály v oboru – adiktology, lékaře, školské a volnočasové pracovníky v prevenci, policisty republikové policie a městské a obecní policie a další.


Tematicky se nezaměřuje pouze na problematiku rizikového chování dětí a dospívajících, ale svojí šíří akcentuje i jiné věkové cílové skupiny. Konference se zaměřuje na prezentování aktuálních výsledků výzkumu v oblasti závislostí a rizikového chování, na postupy v dobré praxi a ověření dobré praxe; představuje jednotlivé nástroje primární prevence aplikované ve školách a školských zařízeních, workshopy a posterové sekce.


Cílem konference je její multioborové pojetí, které reflektuje aktuální vývoj v oblasti prevence nejen u nás, ale i ve světě. Tímto aspektem konference pomáhá spoluvytvářet spojovací článek mezi profesionály různých oborů podílejících se na práci v této oblasti.


Konferenci organizuje spolek SCAN, společně s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Hlavním městem Prahou. Konference se koná za spolupráce dalších participujících subjektů.

Konference PPRCh je kontinuálně finančně podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Hlavním městem Prahou. Hlavní město Praha podporuje realizaci konference i zapůjčením reprezentativních prostor na Mariánském náměstí. Oběma donátorům patří náš velký dík.

 

Bližší informace o konferenci, včetně odkazu pro přihlášení příspěvku najdete na webových stránkách www.pprch.cz